love og vedtægterLOVE OG VEDTÆGTER FOR HAMBORGERKLUBBEN AF 1974
Stiftet den 1. december 1974


§ 1.
Specielklubbens navn: Hamborgerklubben af 1974 og dækker såvel store som dværg i alle anerkendte varieteter for Hamborgerracen.


§ 2.

Klubbens formål: Er at samle alle opdrættere af Hamborger og dværghamborger og arbejde for yderligere udvikling af racen, samt udveksle erfaringen klubbens medlemmer imellem.


§ 3.
Klubbens medlemmer: Enhver kan optages som medlem. Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i DANMARKS FJERKRÆAVLERFORENING for RACEAVL.
Passive og ungdomsmedlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.


Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.
Udelukkelse/eksklusion af et medlem, kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til klubben udviser uværdig opførsel, generende opførsel, grov usømmelighed, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmer på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, eller når et medlem ved sin opførsel skader klubbens omdømme.


I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på, at sagen behandles på førstkommende general-forsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse/eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter (2/3 flertal).


Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om udelukkelse.


En enig bestyrelse kan udnævne aktive medlemmer til æresmedlem af klubben. Æresmedlemmer er kontingentfri, og udnævnelsen gælder for resten af medlemmens levetid.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som A-medlemmer, og er valgbare til bestyrelsesposter i klubben og DFfR.


§ 4.
Bestyrelsen: Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 aktive medlemmer.
Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges endvidere hvert år 2 revisor samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det er fornødent eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftligt fremsender ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. Formanden leder forhandlingerne og varetager klubbens almindelige interesser. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
Klubben kan vælge at være aktiv eller passiv overfor DFfR.
Aktive klubber kan vælge en repræsentant, som har stemmeret på årets repræsentantskabsmøde.


For at en klub regnes for aktiv, skal den senest 1. april indsende følgende til DFfR:
1. Specialklubbens godkendte og underskrevne regnskab for sidste regnskabsår.
2. Dagsorden samt godkendt referat fra sidste ordinære generalforsamling.
Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal klubben meddele DFfR, hvem der er stemmeberettiget repræsen-tant.

§ 5.
Økonomi, regnskab og revision: Klubbens kasserer føre regnskabet og aflægger årsregnskab på den årlige generalforsamling. Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen. Antegningen fra revisor skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.


§ 6.
Generalforsamling: Klubben afholder en ordinær generalforsamling i forbindelse med afholdelse af hønsedag eller møde. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.
Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent og stemmetællere.


2. Formandens beretning.


3. Det reviderede regnskab fremlægges, herunder kontingent.


4. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandler på generalforsamlingen, skal være fremsendt senest 8 dage
før til formanden).


5. Arbejdsplan for det kommende år.


6. Valg af bestyrelse. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisor og 1 revisorsuppleant.


6a.Valg af repræsentant til repræsentantskabsmøde.


6b.Indstilling af medlem til udvalg i DFfR (ulige år).


7. Valg af dommere til Landsudstillingen for 2 år frem.


8. Eventuelt.


Generalforsamlingen kan, når den er lovligt indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold. Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, og da kun med 2/3 stemmers flertal af de fremmødte.


Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter, at anmodningen er fremsendt. Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3.


Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de stemme-berettigede ønsker det.


Medlemmer af DFfR´s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møde og generalforsamling og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 7.
Tegningsregler og hæftelse: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af løn og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 8.
Opløsning: Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig, i den anledning indkaldt ekstraordinær general-forsamling, og når det skriftligt er meddelt medlemmerne ved dagsorden for den ekstraordinære generalforsam-ling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.


Klubbens midler deponeres ved DFfR for evt. senere at komme en genopstartet klub til nytte.
Eventuelle yderligere tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, der hvor det skønnes nødvendigt. Såfremt der er lovændringer og fravigelser skal det meddeles DFfR senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen.


§ 9.
Medlemsbladet RACEFJERKRÆ benyttes til meddelelse af enhver art.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Herning den 1. december 1974 og revideret den 2. decem-ber 1978 og den 15. september 1985 samt den 20. september 1998 efter vedtagelse på DFfR’s repræsentantskabs-møde den 16. maj 1998 om vedtægter for specialklubber.

Således revideret og vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 9. september 2012 efter vedtagelse på DFfR’s ordinære repræsentantskabsmøde i Holstebro d. 16. maj 2009.
Således revideret og vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 16. september 2017.
Revideret igen på klubbens ordinære generalforsamling i Ejby den 26. september 2020.