referat fra generalforsamling

Referat fra

generalforsamlinger

Referat fra Hamborgerklubbens generalforsamling
den 26. september 2020.


Formanden bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling hos Lars Nielsen i Ejby.


Der var mødt 8 stemmeberettigede medlemmer.


Ad. punkt 1. Valg af dirigent:


Her blev Knud O. Andersen foreslået og han takkede ja til valget og konstaterede at generalforsam-lingen var lovlig indvarslet.


Ad. punkt 2. Valg af stemmetæller:
Her blev Brian Hvitfeldt valgt.


Ad. punkt 3. Formandens beretning:

Sidste år var vi også på Fyn hos Knud, hvor vi nød stor gæstfrihed og god forplejning og havde en fin dag med generalforsamling og hønsedag. Håber alle fik noget med hjem, evt. nye ideer.
Så kom Landsudstillingen, hvor vi markerede, at vi havde 45 års jubilæum. Vi havde købt lidt ekstra præmier. 9 af vores medlemmer udstillede, og alle fik noget med hjem og forhåbentlig en god oplevelse.


Så kom foråret med alt det der fulgte med p.gr.a. coronaaflysninger. Der er planlagt specialklubmøde, som blev aflyst. Repræsentantskabsmødet i DFfR blev ligeledes aflyst. Dyrskuer o.lign. blev også aflyst. Faren for smitte er lige aktuel. Spændende om planlagte udstillinger kan gennemføres. Måske det bliver en lidt mat udstillingssæson.


Vi har ligeledes fra Tyskland fået meddelelse om, at planlagt europaudstilling i november for Hamborgere er aflyst.


I skrivende stund har vi 35 medlemmer, hvoraf 2 er fritaget for kontingent og 2 er ungdomsmed-lemmer. Som regel kommer kontingent i løbet af året, nogen skal lige have en påmindelse ”om de ikke har glemt noget”.


Vi har holdt bestyrelsesmøde, hvor vi diskuterede præmieregler og propotioner for pokaler og ligele-des forslag om vedtægtsændringer.
Formandens beretning blev godkendt.


Ad. punkt 4. Det reviderede regnskab:


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste en nedgang i forhold til sidste år. Der skyldes at vi havde købt præmier i forbindelse med vores jubilæum. Der var ved regnskabet lagt en udskrift af kassebogen, så det blev synligt hvad der var brugt penge til. Dette blev efterlyst sidste år.
Regnskabet blev godkendt.


Ad. punkt 5. Indkomne forslag:


Der var indkommet 3 forslag.


1. forslag:


Fra Grethe Ottesen var der indkommet forslag om at nedlægge klubbladet, da vi nu har en hjemmeside der fungerer så godt, at alt nyhedsstof, indkaldelser, meddelelser, vedtægter, præmieregler, billeder, og referater m.m. kan lægges på denne.
Dette blev vedtaget og der vil blive sendt besked ud til alle medlemmerne om dette, og de der ikke har en mailadresse, kan kontakte bestyrelsen og så få meddelelserne sendt med posten.


2. forslag:


Bestyrelsen for Hamborgerklubben af 1974 foreslår ændringer til klubbens vedtægter, en ajourføring efter DFfR´s vedtægter for specialklubber:
Ændringer i § 3, § 4 og § 6. Nye tilføjelser i § 6.
Forslaget blev vedtaget.


3. forslag:


Jørgen Chr. Hansen foreslår, at klubbens præmieregler opdateres, og følger racens udvikling og point-givning.
Dette forslag blev også vedtaget, og tilrettede vedtægter og præmieregler vil ligeledes blive udsendt til alle medlemmer sammen med oplysningen om nedlæggelse af bladet.


Ad. punkt 6. Arbejdsplan for det kommende år:


Intet planlagt. Der er jo kun Landsudstillingen.


Ad. punkt 7. Valg til bestyrelse. På valg er Poul og Grethe:


De blev begge genvalgt.


Ad. punkt 8. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Brian og Finn:


De blev også genvalgt med Brian som 1. suppleant og Finn som 2.


Ad. punkt 9. Valg af bilagskontrollant. På valg er Horst:


Horst blev også genvalgt og da der er ønske om 2 bilagskontrollanter, blev Knud valgt.


Ad. punkt 10. Valg af bilagskontrollantsuppleant:


Her blev Anni valgt.


Ad. punkt 11. Valg til DFfR´s repræsentantskabsmøde:


Her blev Poul, i sin egenskab af formand, valgt.


Ad. punkt 12. Valg af dommere 2 år frem:


Der var allerede ved sidste generalforsamling bestemt dommere for 2021 0g 22.


Ad. punkt 13. Næste års generalforsamlig/hønsedag.


Næste års generalforsamling bliver den 11. september 2021 hos Anni Sigmer, Odder.


Ad. punkt 14. Evt.
Her var intet.

Så Knud afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Knud O. Andersen / Grethe Ottesen
Dirigent Sekretær


Referat fra Hamborgerklubben af 1974’s generalforsamling
den 21. september 2019.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen hos Knud O. Andersen, Søndersø. Der var mødt 10 stemmeberettiget medlemmer.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev Knud O. Andersen foreslået, og han takkede ja til valget
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad. pkt. 2. Valg af stemmetællere.

Dette punkt sprang vi over.


Ad. pkt. 3. Formandens beretning.
Sidste års generalforsamling og hønsedag blev afholdt i Kolding hos Horst Niesobski. Der var pænt fremmøde, dog kunne vi godt ønske at flere af vores medlemmer deltog.


Europaudstillingen i Herning sidste år var jo en stor begivenhed og oplevelse. Alle sejl var sat for at det hele skulle lykkes, og jeg ved arrangørerne har fået stor ros fra flere lande for den flotte udstilling.
Vi deltog selvfølgelig også med vores hamborgere sammen med mange hambor-gere fra flere lande og de klarede sig fint. 3 af vores medlemmer fik europacham- pionat. Stort tillykke med det.


Samtidig var der jo god lejlighed til at mødes med kollegaer fra andre lande.
Medlemstallet kan svinge lidt, enkelte falder fra, men heldigvis kommer nye til, så velkommen til nye medlemmer. Medlemstallet ligger omkring ca. 30, og det er også flot.


Vi i bestyrelsen klarer det meste via telefon og mail, men vi har mødtes og snakket om forskellige ting, bl.a. den kommende L.U. I år har klubben 45 års jubilæum og det vil blive markeret på L.U.


Der har ikke rigtig været nogen arrangementer i årets løb, for vi er jo meget spredt, så det er svært at samle os om fælles arrangementer.
Noget som kan komme til at berøre os alle sammen er, at flere kommuner simpelhed forbyder at have haner. Senest er det Middelfart og Fredericia kommu-ner, som derved er med til at ødelægge mange års avlsarbejde. Vi kan desværre kun protestere over sådanne tiltag.
Formandens beretning blev godkendt.


Ad. pkt. 4. Det reviderede regnskab.


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der var lidt større end sidste år, men vi havde jo også købt nogle præmier til europaudstillingen.
Man efterlyste en større gennemskuelighed i forbindelse med indtægter og udgif-ter samt køb og salg.
Regnskabet blev godkendt.


Ad. pkt. 5. Indkomne forslag.


Der var ikke indkommet nogle forslag.


Ad. pkt. 6. Arbejdsplan for det kommende år.


Vi laver PR-stand på L.U.
På næste specialklubmøde vil Poul fortælle om klubbens arbejde og han vil i
Racefjerkræbladet skrive om vores race


Ad. pkt. 7. Valg til bestyrelse. På valg er Jørgen Chr. Hansen.


Jørgen Chr. modtog genvalg og blev genvalgt.


Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter.


På valg er Brian Hvitfeldt og Finn Ottesen.
Begge modtog genvalg og blev genvalg med Brian som 1. og Finn som 2. supple-ant.


Ad. pkt. 9. Valg af bilagskontrollant.


Her blev Horst genvalgt.


Ad. pkt. 10. Valg af bilagskontrollantsuppleant.


Her blev Knud Andersen genvalgt.


Ad. pkt. 11. Valg til D.F.f.R.’s repræsentantskabsmøde.


Her blev Poul valgt.


Ad. pkt. 12. Valg af dommere 2 år frem. (år 21 & 22).


Her blev Alex valgt som 1. dommer til både st. og dv. Jonas som 2. suppleant til både st. og dv. og Horst som 3. suppleant, men kun til dværge.


Ad. pkt. 13. Hønsedag/generalforsamling?


Da det nu er tid til at være på Sjælland, bliver næste års generalforsamling/ hønsedag holdt den. 12. september hos Grethe & Finn i Køge.

Ad. pkt. 14. Eventuelt.


Alex vil finde ud af, om vi kan holde en hønsedag i Sverige.


Knud overtager styringen af hjemmesiden.


Herefter sluttede generalforsamlingen og Knud takkede for god ro og orden.Knud O. Andersen
dirigent / Grethe Ottesen
referent